QQ相关功能链接整理,满足国际版/TIM用户需求

本文准备了QQ相关功能链接大全,专为方便 Play版/轻聊版 QQ、TIM使用者。

文中链接需复制到QQ打开,建议分享本文到文件传输助手然后打开,省去一个一个复制的麻烦。

将本文添加到QQ收藏,换设备/卸载QQ不影响使用!

QQ扩展网页

QQ服务查询PC版:https://kf.qq.com/pay_qq
QQ我的服务:https://pay.qq.com/h5/myservice.shtml
QQ更多服务:https://pay.qq.com/h5/myservicelist.shtml
我的账户:https://my.pay.qq.com/
QQ服务开通关闭:https://kf.qq.com/touch/pay
QQ服务交易记录:https://pay.qq.com/h5/trade-record/trade-record.php?appid=1450000186
我的QQ中心:https://id.qq.com/
QQ等级:https://id.qq.com/level2
QQ恢复系统:https://huifu.qq.com/
腾讯积分商城:https://jifen.qq.com/
QQ安全中心:https://aq.qq.com/
申诉QQ号码:https://aq.qq.com/cn2/appeal/wireless/wl_appeal_index
查询申诉结果:https://aq.qq.com/cn2/appeal/appeal_query_fill
开启QQ空间:https://imgcache.qq.com/qzone/web/load2.htm
关闭QQ空间:https://imgcache.qq.com/qzone/web/qzone_submit_close.html
开启QQ空间2:https://ctc.qzs.qq.com/qzone/web/load2.htm
关闭QQ空间2:https://ctc.qzs.qq.com/qzone/web/qzone_submit_close.html
腾讯tbs调试:http://debugtbs.qq.com/
腾讯x5内核调试:http://debugx5.qq.com/
手机浏览器内核检测:https://ie.icoa.cn/

手机QQ内嵌网站

QQ个性装扮:https://zb.vip.qq.com/
自定义在线状态:https://club.vip.qq.com/onlinestatus/set
QQ打卡:https://ti.qq.com/signin/public
单向好友管理:https://ti.qq.com/friends/unidirection
QQ会员官网: https://vip.qq.com/
QQ会员中心:https://vip.qq.com/my
QQ超级会员:https://m.vip.qq.com/
空间秘密:https://h5.qzone.qq.com/secret/list
直接发表秘密:https://h5.qzone.qq.com/secret/add
QQ运动:https://yundong.qq.com/
游戏中心(新版):https://gamecenter.qq.com/
游戏(旧版):https://m.gamecenter.qq.com/
兴趣部落:https://buluo.qq.com/mobile/buluoindex.html
QQ意见反馈Android:https://support.qq.com/embed/phone/36028
QQ意见反馈iOS:https://support.qq.com/embed/phone/36456

一些其它代码

QQ空间蓝字代码:

{uin:1314,nick:字写这里,who:1}

QQ标识代码仅你可见(限普黄/豪华黄/大会员用户):

[em]e10011[/em]仅对你可见
除特别注明外,本站内容皆为 咸鱼先锋 原创,可自由引用,但请注明来源和链接。
https://xyuxf.com/archives/1975
欢迎关注 咸鱼先锋 (微信号公众号:xyuxf),获取干货推送
THE END
分享
二维码
< <上一篇
下一篇>>
文章目录
关闭
目 录